Politika privatnosti

Politika privatnosti Internetske Trgovine Ella-style.hr

Zahvaljujemo na posjeti naše web stranice. Zaštita vaše privatnosti nam je vrlo važna. U nastavku ćemo vas detaljno informirati o tome kako postupamo s vašim podacima.
 

SADRŽAJ:

1. OPĆE ODREDBE
2. ZAKONSKE OSNOVE ZA OBRADU PODATAKA
3. SVRHA, OSNOVA, RAZDOBLJE I OPSEG OBRADE PODATAKA U INTERNETSKOJ TRGOVINI
4. PRIMATELJI PODATAKA U INTERNETSKOJ TRGOVINI
5. PROFILIRANJE U INTERNETSKOJ TRGOVINI
6. PRAVA OSOBE KOJE SE TIČU PODACI
7. KOLAČIĆI U INTERNETSKOJ TRGOVINI, OPERATIVNI PODACI I ANALITIKA
8. ZAVRŠNE ODREDBE

 

1. OPĆE ODREDBE

1.1. Ova politika privatnosti Internetske Trgovine je informativna, što znači da to nije izvor obveza zaprimatelje usluge ili kupce Internetske Trgovine. Politika privatnosti sadrži prvenstveno pravila za obradu osobnih podataka od strane Voditelja obrade u Internetskoj Trgovini, uključujući zakonske osnove, ciljeve i opseg obrade osobnih podataka i prava ispitanika podataka, kao i informacije o korištenju datoteka kolačića i analitičkih alata u Internetskoj Trgovini.

1.2. Voditelj obrade osobnih podataka prikupljenih putem Internetske Trgovine je

ATON TRG D.O.O. s ograničenom odgovornošću sa sjedištem na adresi: Arja vas 9/a, 3301 Petrovče, Slovenija; upisan u Trgovački registar kod Okružnog suda u Celju pod brojem KRS: 6011179000; e-mail adresa: info@ella-style.hr, kontaktni broj:  +386 59 699 797 - u daljnjem tekstu "Voditelj obrade".

1.3. Trgovačko društvo "ATON TRG D.O.O." s ograničenom odgovornošću sa sjedištem na adresi: Arja vas 9/a, 3301 Petrovče, Slovenija; upisana u Registar poduzetnika u Sudskom registru pod brojem KRS: 6011179000; registarski sud u kojem se vodi dokumentacija tvrtke: Okružni sud u Celju; temeljni kapital u iznosu od 7.500,00€; Porezni broj: 76252566i e-mail adresa: info@ella-style.hr.
1.4. Kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka kojeg je imenovao Voditelj obrade: info@ella-style.hr.

1.5. Osobne podatke u Internetskoj Trgovini obrađuje Voditelj obrade u skladu s važećim zakonom, posebno u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanje takvih podataka i ukidanja Direktive 95/46 / EZ (opći zakon o zaštiti podataka) - u daljnjem tekstu "GDPR" ili "Uredba GDPR". Službeni tekst Uredbe GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.6. Korištenje Internetske Trgovine, uključujući kupovinu, je dobrovoljno. Isto tako, pružanje osobnih podataka od strane kupaca ili primatelja usluge koji koristi Internetsku Trgovinu je dobrovoljno, uz dvije iznimke: (1) sklapanje ugovora s Voditeljem obrade – bez prijave osobnih podataka u slučajevima i u opsegu navedenom na web stranici Internetske Trrgovine i u Pravilniku o Internetskoj Trgovini i ovoj politici privatnosti neophodnih za sklapanje i izvršenje kupoprodajnog ugovora ili ugovora o pružanju Elektroničkih Usluga i drugih ugovora s Voditeljem obrade rezultiraju nemogućnošću sklapanja ovog ugovora.
Pružanje osobnih podataka je ugovorna obveza nužna za sklapanje ugovora i ako ispitanik podataka želi sklopiti određeni ugovor s Voditeljem obrade, dužan je dostaviti tražene podatke. Svaki put, vrste podataka potrebnih za sklapanje ugovora prethodno su navedeni na web stranicama Internetske Trgovine i u Pravilniku o Internetskoj Trgovini; (2) zakonske dužnosti Voditelja obrade - davanje osobnih podataka je zakonski zahtjev koji proizlazi iz opće primjenjivih zakonskih odredbi kojima se Voditelju obrade nameće obveza obrade osobnih podataka (npr. Obrada podataka u svrhu vođenja poreznih ili polsovnih knjiga) i nepružanje tih podataka će spriječiti Voditelju obrade da obavlja te dužnosti.

1.7. Voditelj obrade posebno vodi računa o zaštiti interesa osoba čije osobne podatke obrađuje, a osobito je odgovoran i osigurava da su podaci koje je prikupio: (1) obrađeni pošteno i u skladu sa zakonom; (2) pohranjeni za određene i zakonite svrhe i neće biti korišteni na način neprimjeren tim svrhama; (3) činjenično točne i primjerene u odnosu na svrhu za koju se obrađuju; (4) čuvani u obliku koji dopušta identifikaciju osoba koje se njih tiču, ne dulje nego što je potrebno za svrhe za koje se ti podaci pohranjuju, i (5) obrađene na način koji osigurava odgovarajuću sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade i slučajnog gubitka uništavanje ili oštećenje, odgovarajućim tehničkim ili organizacijskim mjerama.

1.8. Voditelj obrade mora, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade te njezinu rizičnost, poduzeti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao i mogao dokazati da se obrada provodi u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Te će se mjere preispitati i po potrebi ažurirati. Voditelj obrade koristi tehničke mjere kako bi spriječio stjecanje i izmjenu osobnih podataka koji se šalju elektroničkim putem od strane neovlaštenih osoba.

1.9. Sve riječi, izrazi i akronimi koji se pojavljuju u ovoj politici privatnosti i koji počinju velikim slovom (npr. Prodavatelj, Internetska Trgovina, Elektronička Usluga) trebaju biti shvaćeni u skladu s njihovom definicijom sadržanom u Pravilniku o Internetskoj Trgovini dostupnom na web stranici Internetske Trgovine.

 

2. ZAKONSKE OSNOVE ZA OBRADU PODATAKA

2.1. Voditelj obrade je ovlašten za obradu osobnih podataka u slučajevima u kojima je – i u mjeri u kojoj je ispunjen - najmanje jedan od sljedećih uvjeta: (1) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha; (2) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora ; (3) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza Voditelja obrade; ili (4) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa Voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

2.2. Obrada osobnih podataka od strane Voditelja obrade zahtijeva svaki put barem jedan od zakonskih osnova navedenih u točki. 2.1 politike privatnosti. Posebne osnove za obradu osobnih podataka Korisnika usluge i Kupaca Internetske Trgovine od strane Voditelja obrade navedeni su u sljedećem članaku politike privatnosti - u odnosu na određenu svrhu obrade osobnih podataka od strane Voditelja obrade.

 

3. SVRHA, OSNOVA, RAZDOBLJE I OPSEG OBRADE PODATAKA U INTERNETSKOJ TRGOVINI

3.1. Svaki put, svrha, osnova, razdoblje i opseg te primatelj osobnih podataka koje obrađuje Voditelj obrade proizlaze iz radnji poduzetih od strane određenog primatelja usluge ili Kupaca u Internetskoj Trgovini. Na primjer, ako se Kupac odluči na kupnju u Internetskoj Trgovini i odabere osobno preuzimanje kupljenog Proizvoda umjesto kurirske isporuke, njegovi osobni podaci bit će obrađeni kako bi se izvršio sklopljeni Ugovor o prodaji, ali oni više neće biti dostupni prijevozniku koji obavlja isporuke na zahtjev Voditelja obrade.

3.2. Voditelj obrade može obraditi osobne podatke u Internetskoj Trgovini za sljedeće svrhe, na sljedećim osnovama, u razdobljima i u sljedećem opsegu:

 

Svrha obrade podataka

Pravna osnova za obradu i razdoblje čuvanja podataka

Opseg obrađenih podataka

Provedba Ugovora o Prodaji ili ugovora za pružanje Elektroničkih Usluga ili poduzimanje radnji na zahtjev ispitanika podataka prije sklapanja gore navedenih ugovora

Članak 6. stavak 1, točka b) Uredbe GDPR (izvršavanje ugovora)
Podaci se pohranjuju u razdoblju koje je potrebno za izvršenje, raskid ili istek na drugi način zaključenog ugovora.

Maksimalni spektar: ime i prezime; e-mail adresa; broj telefona za kontakt; adresa isporuke (ulica, kućni broj, broj stana, poštanski broj, grad, država), adresa prebivališta / tvrtke / sjedišta (ako se razlikuje od adrese za isporuku).
U slučaju Kupaca ili Kupaca koji nisu potrošači, Voditelj obrade može dodatno obrađivati naziv tvrtke i porezni identifikacijski broj (OIB) Primatelja usluge ili Kupca.
Navedeni opseg je maksimalan - u slučaju, na primjer, osobnog preuzimanja, nije potrebno navesti adresu isporuke.

Izravni marketing

Članak 6. stavak 1, točka f) Uredbe GDPR (legitimni interes Voditelja obrade)
Podaci se pohranjuju za vrijeme trajanja legitimno opravdanog interesa koje provodi Voditelj obrade, ali ne duže nego tijekom razdoblja zastare zahtjeva u odnosu na ispitanika podataka, zbog poslovne aktivnosti koju provodi Voditelj obrade.
Razdoblje zastare definirano je zakonom, osobito Zakonom o obveznim odnosima
Voditelj obrade ne može obrađivati podatke u svrhu izravnog marketinga u slučaju ako ispitanik podataka izrazi djelotvorno protivljenje u navedenom gore opsegu.

Ime, e-mail adresa

Marketing

Članak 6. stavak 1 točka a) Uredbe GDPR (privola ispitanika)
Podaci se pohranjuju dok se ne povuče privola ispitanika podataka

Ime, e-mail adresa

Izražavanje mišljenja kupca o zaključenom kupoprodajnom ugovoru

Članak 6. stavak 1 točka f) Uredbe GDPR

Ime, e-mail adresa

Vođenje poreznih ili računovodstvenih knjiga

Članak 6. stavak 1 točka c) Uredbe GDPR
Podaci se pohranjuju na razdoblje određeno zakonom, što zahtijeva da Voditelj obrade pohrani porezne ili poslovne knjige

ime i prezime; adresa prebivališta / djelatnosti / sjedište (ako se razlikuje od adrese za isporuku), naziv tvrtke i porezni identifikacijski broj (OIB) Primatelja usluge ili Kupca

Rješavanje, istraga ili obrana zahtjeva koji mogu biti postavljeni od strane Voditelja obrade ili koji se mogu pokrenuti protiv Voditelja obrade

Članak 6. stavka 1 točka f) Uredbe GDPR
Podaci se pohranjuju za vrijeme trajanja legitimnog interesa koje provodi Voditelj obrade, ali ne duže nego tijekom razdoblja zastare zahtjeva u odnosu na ispitanika podataka, zbog poslovnih aktivnosti koje provodi Voditelj obrade. Razdoblje zastare definirano je zakonom, osobito Zakonom o obveznim odnosima.

Ime i prezime; broj telefona za kontakt; e-mail adresa; adresa dostave (ulica, kućni broj, broj stana, poštanski broj, grad, država), adresa prebivališta / tvrtke / sjedišta (ako se razlikuje od adrese za isporuku).
U slučaju Primatelja Usluge ili Kupaca koji nisu potrošači, Voditelj obrade može dodatno obraditi naziv tvrtke i porezni identifikacijski broj (OIB) Primatelja usluge ili Kupca.

 

4. PRIMATELJI PODATAKA U INTERNETSKOJ TRGOVINI

4.1. Za ispravno funkcioniranje Internetske Trgovine, uključujući za provedbu zaključenih kupoprodajnih ugovora, potrebno je da Voditelj obrade angažira izvršitelja obrade (kao što su, na primjer, dobavljač softvera, kurir ili pružatelj usluga plaćanja), tada izvršitelj obrade provodi obradu u ime Voditelja obrade. Pri tomu, Voditelj obrade može angažirati jedino izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i štiti prava osoba čiji se podaci obrađuju.

4.2. Prijenos podataka od strane Voditelja obrade ne nastaje u svakom slučaju, i ne za sve navedene u politici privatnosti primatelje ili kategorija primatelja - Voditelj obrade pruža podatke samo kada je to potrebno u svrhu obrade osobnih podataka i samo u mjeri u kojoj je to potrebno. Na primjer, ako Kupac koristi osobno preuzimanje, njegovi podaci neće biti preneseni prijevozniku koji surađuje s Voditeljem obrade.

4.3. Osobni podaci mogu se prenijeti u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju u vezi korištenja softvera za virtualni disk, softvera za slanje Newslettera ili drugih proizvoda potrebnih za obavljanje našeg poslovanja. Osobni podaci u takvoj situaciji su sigurni, jer se odgovarajuća sigurnost i odluke pružaju putem mehanizma potvrđivanja u kombinaciji s izvršnim obvezama primatelja podataka za odgovarajuću sigurnost (Privacy Shield, standardne ugovorne klauzule koje je prihvatila Europska komisija u skladu s postupkom ispitivanja iz čl. 93 stavak 2 Uredbe GDPR, standardne klauzule o zaštiti osobnih podataka koje je prihvatio nadzorno tijelo i drugi navedeni u članku 46. stavku 2. Uredbe GDPR).

4.4. Osobni podaci Primatelja Usluge i Kupaca Internetske Trgovine mogu se prenijeti sljedećim primateljima ili kategorijama primatelja:

4.4.1. prijevoznici / špediteri / kurirski posrednici - u slučaju da Kupac koristi kurirsku uslugu u Internetskoj Trgovini, Voditelj obrade dostavlja Kupčeve prikupljene osobne podatke odabranom prijevozniku, špediteru ili agentu koji obavlja isporuku u ime Voditelja obrade u mjeri u kojoj je to potrebno za isporuku Proizvoda Kupcu.
4.4.2. subjekti koji pruže usluge elektroničkog plaćanja ili kreditnom karticom - u slučaju da Kupac koristi Internetsku Trgovinu načinom elektroničkog plaćanja ili kreditnom karticom, Voditelj obrade predaje prikupljene osobne podatke Kupca prema odabranom subjektu koji izvršava gore navedene uplate u Internetskoj Trgovini na zahtjev Voditelja obrade u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za provedbu načina uplate koju je odabrao Kupac.

4.4.3. Dobavljači usluga koji pružaju Voditelju obrade tehnička, informatička i organizacijska rješenja koja Voditelju obrade omogućuju obavljanje poslovnih aktivnosti, uključujući usluge Internetske Trgovine i Elektroničke Usluge koje se pružaju putem njega (osobito dobavljači računalnog softvera za vođenje Internetske Trgovine, elektroničke pošte i davatelja usluge hostinga i dobavljača softvera za upravljanje) tvrtka i pružanje tehničke podrške Voditelju obrade, pružatelju usluga i softveru za marketing, pružatelju usluga arhiviranja, pružatelju usluga u području sigurnosti i uništavanja imovine) - Voditelj obrade prikupljene osobne podatke kupca dostavlja odabranom dobavljaču koji djeluje u njegovo ime samo u mjeri potrebnoj za provedbu zadane svrhe obrade podataka u skladu s ovom politikom privatnosti.
4.4.4. pružatelji računovodstvenih, pravnih i savjetodavnih usluga koje pružaju Voditelju obrade računovodstvenu, pravnu ili savjetodavnu podršku (posebno računovodstveni servis, odvjetničko društvo ili tvrtke za naplatu potraživanja) – Voditelj obrade dostavlja prikupljene osobne podatke kupca odabranom dobavljaču koji djeluje u njegovo ime samo u mjeri potrebnoj za provedbu određene svrhe obrade podataka u skladu s ovom politikom privatnosti.

 

5. PROFILIRANJE U INTERNETSKOJ TRGOVINI

5.1. Uredba GDPR naređuje Voditelju obrade obvezu obavještavanja o automatskom odlučivanju, uključujući i profiliranje, iz čl. 22 st. 1. i 4. Uredbe GDPR - barem u tim slučajevima - značajne informacije o pravilima za njihovo donošenje, kao i važnosti predviđenih posljedica takve obrade za ispitanika podataka. Imajući to na umu, Voditelj obrade pruža informacije o mogućem profiliranju u ovom odjeljku politike privatnosti.

5.2. Voditelj obrade može koristiti profiliranje u Internetskoj Trgovini u svrhe izravnog marketinga, ali odluke koje na temelju njega donese Voditelj obrade ne odnose se na zaključivanje ili odbijanje sklapanja kupoprodajnog ugovora ili na mogućnost korištenja Elektroničkih Usluga u Internetskoj Trgovini. Posljedica korištenja profiliranja u Internetskoj Trgovini može biti, na primjer, davanje određenih osobnih popusta, slanje koda popusta, podsjećanje na nedovršene kupnje, podnošenje prijedloga proizvoda koji može odgovarati interesima ili željama određene osobe ili ponuditi bolje uvjete u odnosu na standardnu ponudu Internetske Trgovine. Unatoč profiliranju, određena osoba donosi slobodnu odluku o tome hoće li koristiti popust koji je primila na ovaj način, ili bolje uvjete i obaviti kupnju u Internetskoj Trgovini.

5.3. Profiliranje u Internetskoj Trgovini temelji se na automatskoj analizi ili prognozi ponašanja određene osobe na web stranici Internetske Trgovine, npr. Dodavanjem određenog proizvoda u košaricu, pregledavanjem određene stranice proizvoda u Internetskoj Trgovini ili analizom prethodne povijesti kupnje u Internetskoj Trgovini. Uvjet takvog profiliranja je da Voditelj obrade ima osobne podatke određene osobe kako bi je mogao poslati, npr. Kod za popust.

5.4. Ispitanik podataka ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koje proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu.

 

6. PRAVA OSOBE KOJU SE TIČU PODACI

6.1. Pravo pristupa, ispravljanja, ograničenja, brisanja ili prijenosa - ispitanik podataka ima pravo zatražiti od Voditelja obrade pristup njegovim osobnim podacima, ispraviti ih, izbrisati ("pravo na zaborav") ili ograničiti obradu i ima pravo na prigovor i na prijenos svojih podataka. U takvom slučaju Voditelj obrade ne može više obrađivati takve osobne podatke osim ako ne dokaže postojanje pravno valjanih razloga za obradu koji nadjačavaju interese, prava i slobode ispitanika podataka ili razloge za utvrđivanje, istragu ili obranu zahtjeva. Detaljni uvjeti za ostvarivanje navedenih prava navedeni su u čl. 15-21 Uredbe GDPR.

6.2. Pravo na povlačenje privole u bilo kojem trenutku - osoba čije podatke Voditelj obrade obrađuje na temelju njihove privole (sukladno članku 6. stavku 1. točki a) ili članku 9. stavku 2. točka a) Uredbe GDPR ), ima pravo povući privolu u bilo kojem trenutku bez utjecaja na zakonitost obrade, koja je izvršena na temelju pristanka prije njegovog povlačenja.

6.3. Pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu - osoba čije podatke obrađuje Voditelj obrade, ima pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu na  način određen odredbama Uredbe GDPR i nacionalnom zakonu. Nadzorno tijelo u Hrvatskoj je Agencija za zaštitu osobnih podataka. Nadzorno tijelo u Njemačkoj je Savezni opunomoćenik za zaštitu podataka i slobodu informacija (Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit) i regionalna nadzorna tijela.

6.4. Pravo na prigovor - ispitanik podataka ima pravo u bilo kojem trenutku - iz razloga povezanih s njegovom situacijom – podnijeti prigovor na obradu svojih osobnih podataka na temelju članka 6., stavak 1, točka e)  Uredbe GDPR (javni interes ili službena ovlast Voditelja obrade) ili točke f) (legitimni interes Voditelja obrade), uključujući profiliranje na temelju tih odredbi. U takvom slučaju Voditelj ne može više obrađivati takve osobne podatke osim ako ne dokaže postojanje pravno valjanih razloga za obradu koji nadjačavaju interese, prava i slobode ispitanika podataka ili razloge za utvrđivanje, istragu ili obranu zahtjeva.

6.5. Pravo na prigovor na izravni marketing - ako se osobni podaci obrađuju u svrhu izravnog marketinga, ispitanik podataka ima pravo u bilo kojem trenutku otkazati obradu svojih osobnih podataka u takve marketinške svrhe, uključujući profiliranje, u mjeri u kojoj se obrada odnosi na takav izravni marketing.

6.6. Da biste ostvarili prava navedena u ovoj točki politike privatnosti, možete se obratiti Voditelju obrade slanjem poruke u pisanom obliku ili putem e-maila na adresu službenika za zaštitu podataka koji je odredio Voditelj obrade ili prodavatelj naveden na početku politike privatnosti ili pomoću obrasca za kontakt koji je dostupan na web stranici Internetske Trgovine.

 

7. KOLAČIĆI U INTERNETSKOJ TRGOVINI, OPERATIVNI PODACI I ANALITIKA

7.1. Cookies (kolačići) su male tekstualne datoteke koje šalje poslužitelj i spremaju se na stranu osobe koja posjećuje web stranicu Internetske Trgovine (npr. Na tvrdom disku računala, laptopa ili memorijske kartice pametnog telefona - ovisno o tome kojim se uređajem koristi posjetitelj naše Internetske Trgovine). Detaljne informacije o kolačićima, kao i povijest njihovog stvaranja, mogu se naći, među ostalima ovdje: http://en.wikipedia.org/wiki/City.

7.2. Voditelj obrade može obrađivati podatke sadržane u kolačićima kada korisnici koriste Internetsku Trgovinu u sljedeće svrhe:

7.2.1. identificiranje registriranih korisnika kako su prijavljeni u Internetsku Trgovinu i pokazuju da su prijavljeni;

7.2.2. prisjećanje proizvoda koji su dodani u košaru kako bi se izvršilo narudžbu;

7.2.3. prisjećanje podataka iz ispunjenih obrazaca narudžbe, anketa ili podataka za prijavu u Internetsku Trgovinu;

7.2.4. prilagođavanje sadržaja web stranice Internetske Trgovine individualnim željama primatelja usluge (npr. u izgledu boja, veličine fonta, izgleda stranice) i optimiziranja korištenja web stranice Internetske Trgovine;

7.2.5. vođenje anonimne statistike koja pokazuje kako se koristiti web stranica Internetske Trgovine;

7.2.6. ponovni marketing, to je istraživanje o ponašanju posjetitelja Internetske Trgovine putem anonimne analize njihovih aktivnosti (npr. ponovljeni posjeti određenim web stranicama, ključnim riječima itd.) kako bi se stvorio njihov profil i pružili im oglasi prilagođeni njihovim očekivanima i interesima, također prilikom posjeta druge web lokacije na Google Inc. i Facebook Ireland Ltd.

7.3. U standardu je da većina internetskih preglednika dostupnih na tržištu automatski prihvaća kolačiće. Svatko ima mogućnost definiranja uvjeta korištenja kolačića pomoću postavki vlastitog preglednika. To znači da možete, na primjer, djelomično ograničiti (npr. Privremeno) ili u potpunosti spriječiti spremanje kolačića - međutim, u posljednjem slučaju to može utjecati na neke funkcionalnosti Internetske Trgovine (na primjer, možda neće biti moguće proći put narudžbe kroz obrazac narudžbe zbog neprisjećanja Proizvoda u košarici tijekom sljedećih koraka podnošenja narudžbe).

7.4. Postavke preglednika u okviru kolačića važne su radi privole na korištenje kolačića od strane naše Internetske Trgovine - u skladu sa zakonom, takva privola može se izraziti i kroz postavke web preglednika. U nedostatku takve privole, postavke preglednika u okviru kolačića trebaju se u skladu s tim promijeniti.

7.5. Detaljne informacije o promjeni postavki kolačića i njihovom samostalnom uklanjanju u najpopularnijim web preglednicima dostupne su u odjeljku pomoći web preglednika i na sljedećim stranicama (samo kliknite vezu):

  • u pregledniku Chrome
  • u pregledniku Firefox
  • u programu Internet Explorer
  • u pregledniku Opera
  • u pregledniku Safari
  • u pregledniku Microsoft Edge

7.6. Voditelj obrade prikuplja i pohranjuje svaki put kad web stranicu posjeti bilo koja osoba tzv. datoteku zapisnika servera koja, na primjer, sadrži informacije o internetskoj vezi za prikaz stranice trgovine: IP adresa, datum i vrijeme poziva, količina prenesenih podataka i davatelj zahtjeva (pristup podacima). Ti su pristupni podaci anonimni i analizirani su samo kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje web stranice i poboljšanje naših usluga.

7.7. Voditelj obrade može koristiti Google Analytics, Univerzalnu analitiku koju nudi Google Inc. u Internetskoj Trgovini. (1600 amfiteatar Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD). Ove usluge pomažu Voditelju obrade da analizira promet u Internetskoj Trgovini. Prikupljeni podaci obrađuju se kao dio gore navedenih usluga na anoniman način (to su takozvani operativni podaci koji sprječavaju osobu da bude identificirana) kako bi generirali statističke podatke koji su korisni za upravljanje Internetskom Trgovinom.

Ovi podaci su skupni i anonimni, tj. Ne sadrže identifikacijske značajke (osobne podatke) posjetitelja na web stranici Internetske Trgovine. Voditelj obrade koji upotrebljava gore navedene usluge u Internetskoj Trgovini prikuplja podatke kao izvor i medij za dobivanje posjetitelja Internetske Trgovine i kako ih pohraniti na web stranici Internetske Trgovine, informacije o uređajima i preglednicima s kojih posjećuju web stranicu, IP i domenu, geografske podatke i demografske podatke (dob, spol) i zanimanja.

Moguće je jednostavno blokirati Google Analytics dijeljenjem informacija o svojoj aktivnosti na web stranici Internetske Trgovine - u tu svrhu možete instalirati dodatak za preglednik koji nudi Google Inc. dostupno ovdje: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hr.

7.8. Voditelj obrade može koristiti Internetsku Trgovinu s uslugom Double Click koju nudi Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Googleova usluga DoubleClick upotrebljava kolačiće za prikazivanje oglasa odgovarajućih korisniku. Kupčevom web pregledniku dodijeljen je pseudonimni identifikacijski broj (ID) kako bi provjerio koji su oglasi prikazani u pregledniku i koji su oglasi bili zanimljivi. Kolačići ne sadrže osobne podatke. Korištenje kolačića DoubleClick omogućuje Googleu i njegovim partnerskim web stranicama samo prikazivanje oglasa na temelju prethodnih posjeta web stranice davatelja usluga ili drugih web stranica. Informacije koje generiraju kolačići prenosi Google na server u SAD-u na analizu i pohranjuju se tamo. Google se pridržava odredbi o zaštiti podataka iz sporazuma EU-SAD o zaštiti podataka i registriran je u programu EU-SAD o zaštiti podataka koje provodi Ministarstvo trgovine SAD-a. Prijenos gore navedenih podataka od strane Googlea na treće strane odvija se isključivo na temelju zakona ili kao obrada podataka o narudžbi. Google ni pod kojim uvjetima neće uskladiti vaše podatke s drugim podacima koje prikuplja Google.

7.9. Voditelj obrade može upotrebljavati Google karte koje nudi Google Inc. u Internetskoj Trgovini (1600 amfiteatar Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD). Gore navedena usluga omogućuje prikaz interaktivnih karata izravno na web stranici Internetske Trgovine i korištenje funkcije karte. Ako posjetite web stranicu, Google prima informacije da je Primatelj odabrao odgovarajuću podstranicu naše web stranice. Osim toga, Google može primiti informacije o trenutačnoj lokaciji kupaca (kao što je GPS signal poslan mobilnim telefonom) ili informacije koje navode približnu lokaciju kupaca. Ako je kupac istovremeno prijavljen na njegov račun u Google sustavu, gore navedeni podaci izravno su povezani s tim računom. Google pohranjuje gore navedene podatke kao korisničke profile i koristi ih za oglašavanje, istraživanje tržišta i / ili dizajn web stranice u smislu potražnje. Primatelj usluge ima pravo suprotstaviti se izradi takvih korisničkih profila, međutim, morate se obratiti Google-u kako biste ostvarili to pravo. Da biste saznali više o svrsi i opsegu prikupljanja i obrade podataka od strane Google-a, kao i o vašim pravima u tom pogledu i mogućnosti postavljanja zaštite privatnosti, pogledajte Google-ovu politiku privatnosti: https://policies.google.com/privacy? hl = hr.

7.10. Voditelj obrade može koristiti Internetsku Trgovinu uz tzv priključke za portove: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube (dodatak za dodatke Youtube Video). Facebook i Instagram podržavaju Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irska). Google+ i Youtube podržavaju Google Inc. (1600 amfiteatar Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD). Twitter podržava Twitter Inc. (1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA). Instagram upravlja Instagram LLC-om (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, SAD). Korisnikov preglednik uspostavlja vezu s Facebook, Google, Twitter, Instagram, Pinterest ili YouTube serverima. Sadržaj dodatka šalje se izravno od odgovarajućeg pružatelja usluga pregledniku i integrira na web stranici. Integriranjem dodataka, pružatelji usluga dobivaju informacije da je Kupčev preglednik generirao odgovarajuću stranicu, čak i ako Korisnik nema profil ili trenutno nije prijavljen. Te se informacije (uključujući IP adresu) prenose izravno iz preglednika na odgovarajući server dobavljača u SAD-u i pohranjuju se tamo. Ako je Primatelj usluge prijavljen u neku od usluga, operateri gore navedenih portala mogu dodijeliti posjet web stranici Trgovine profilu Kupca na portalima gore navedenih subjekata. U slučaju interakcije s dodatcima, na primjer putem gumba "Like", "+1", "Twitter" ili "Instagram", informacije o tim interakcijama također se šalju izravno na poslužitelje gore navedenih usluga i tamo pohranjuju. Svrha i opseg prikupljanja podataka, kao i daljnja obrada i upotreba podataka od strane dobavljača, kao i relevantna prava i opcije postavki zaštite privatnosti mogu se naći u informacijama o zaštiti podataka o sljedećim subjektima:

Kako bi se spriječilo povezivanje podataka prikupljenih putem gore navedenih dodataka s korisničkim profilom u određenoj usluzi, korisnik usluge može se odjaviti iz usluge prije nego što posjeti našu web stranicu. Primatelj usluge također može potpuno blokirati učitavanje dodataka pomoću dodataka pregledniku, npr. Korištenjem zaključavanja skripte "NoScript" (http://noscript.net/).

 

8. ZAVRŠNE ODREDBE

Internetska Trgovina može sadržavati veze na druge web stranice. Voditelj obrade poziva da nakon odlaska na druge web stranice pročitate politiku privatnosti koja je tamo uspostavljena.